CHIP LYRICS

“Beautiful”

na mel la hoih, na tha lah cing, pilna lah nei
siam na lah nei, leitug lam pan en pak leng lah
nang bang nu mei, tangval te deih, nungak te eng
na mann phat lam thei le cin,
kei kong it zah, kei kong ngaih zah,
kei kan ong it , kei kan ong ngai, kuamah omlo
athei pipi, atel pipi, nang bang hang aa tua pa tawh
kei sang in zong, pil zaw mah ee
kei sang in zong, siam zaw mah ee
kei sang in zong, nei zaw mah e
kei sang in zong, hoih zaw mah ee
kei sang in zong, tei zaw mah ee,,
Hi mah ee.. man mah e
ong siang gen zuai ning, ong tel siam lel in
ama hang in, na lungdam loh na
ama hang in, na kha siat na
ama hang in, na thuak na
ama hang in, na kap na te
ama hang in, na min daai na leh, na hun bei na
tawm nawn kei ki sim zo nawn kei
ama hang in khat veivei ciang
ka nun tak na man nei sa keng, kap ngeu ngeu aa nong gen ngei te
na phawk lai hiam? na hei lai hiam?
ken, na mang ngilh pak pak lo
kua aa na ngaih pen? kua a na it pen? ong ki dong leh
kua na ci tam? thei nuam mah sing, ong dawng dih ve
kei ong ki dong leh? kua dang om kei,(nang bek mah hi)*
nang e deih na, kei ii deih na
nang e ngaih sut, kei ii ngaih sut
ong ki bang lo, kum khat khit ciang
kum khat ong bei, kum 2 ong cing
ii deih te zong, ong ki dang ta
kei lunggulh leh kei lungnop na
mercedes te, hi dihdih kei
inn gol pi te, hi dihdih kei
ipad, iphone , hi dihdih kei
gucci, louis , hi dihdih kei
sum leh pai zong, hi dihdih kei
kei lunggulh leh kei lungnop na
nang sung bek aa om ee, ka ang sung ah cik ciang?
nong ciah kik tam maw

Chorus:
Chorus
i mai lam hun ding thu khem peuh tung sianmang deih na bang in lum kim ni ,na neih khit lam zong ken thei ing a hih hang kei nung kik ngei kei ning .ken hong lam en ning ken hong it tawntung ning ,ka it na te nong sang zawh lo hang,lung kim tak in ken hong ngai ing

Leitung cih pen, lam et bang lo
Leitung cih pen, ki cing cih omlo
Leitung cihpen , lungkim omlo
Leitung cihpen, aman pen omlo
Leitung cihpen, akhial pen omlo
Leitung cihpen, apil pen omlo
Leitung cihpen, ahai pen omlo
Leitung cihpen, ahoih pen omlo
Leitung cihpen, asia pen omlo
Ong mawh sak vet keng, ong khial sak vet keng
Ei nih kikal, apiang sa thu te
Kong gen loh aa, ka phun loh hang
Heh ngei lo aa, ka lung duai hang
Mawtaw bang in, start kik theih leh
Movie bang in ,start kik theih leh
Game te bang in , start kik theih leh
Computer bang in, start kik theih leh
Game over cih omlo ding..
A pat na pek pan ki pan kik ding
kei lam et na, nang na hi
kei nun tak , nang na hi
Ngah loh pi ding kong ki pat se
Ngah loh pi ding kong it sese
Ngah loh pi ding kong ngaih sese
Ngah loh pi ding kong ki piak se
Ngah loh pi ding kong khual sese
Ngah loh pi ding kong lam et se
Mawk na pi tawh aki bat pong hang.
(Tua aa na lawm pa sang in bel)
ong kin zo mahmah sam ning
kua tawh ki ho, kua tawh vak khawm
kua tawh an ne, kua tawh nuam sa,
Kua mawtaw tawh, koi lam khawng ah..
Sawl bang hei in, Va bang na leng.
zing ni thak ong suak kik ding, itna man tawh ken kong ngaih leh
sian in lum bang ong sung ding, (tui bang kigawm ding yeah
Hun khat lai aa, ii la deig te
Hun khat lai aa, ii la ngaih te
Hun khat lai aa, nong gen ngei te
Hun khat lai aa, kong gen ngei te
Kum tawh, akha tawh apai khit hang
Ka mit kha leh ka bil kha ah
Zani mahmah bang lai e..
Mi dang suak ta,
Ki theih loh bawl ta
Ei te gel ii tang thu,
Ngaih sun kik leng, Kha siat huai ee..

Chorus

bridge
nong it nate, lam en den ing
bang bang a piang zong
ken hong ngak lai ning
nang aa ding in atawntung in
kong ong hon sak ning.

tun leh zua ee awi loh hiam
lia sin thu (takpi) mah hiam?
vang aa kong ngaih luat man in
kong lel khiat tongdam te in
lia sin lai ah thaang bang thaang bang,awk den ta hiaM?
pu pa ten na gen uh ee
leii leh ha zong ki pet thei,ki tawng ki sel thei
mu dah luat man hi lo, kong it kong ngaih man.
.vang khua ki khat lo, thu leh la zong ki za lo
na tong dam, (na tong khum te), zak ut man in
ong phone leng zong, leave a message bek ki ci ta.

(Chorus)2

This image may be subject to copyright.
Chip - Beautiful Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here